Lastele suunatud reklaamid

07.11.2011

„Vastutustundlik reklaamipoliitika lastesaadetes“

1. Allakirjutanud usuvad, et keegi ei tea laste vajadusi paremini kui nende vanemad, sealhulgas toidu osas. Lapsevanemate õigus suunata oma laste tarbimisvalikute kujunemist saab olla realiseeritud juhul, kui lapsed on võimalikult vabad sellise reklaami otsesest mõjuväljast. Seda ei saa lapsevanemad kontrollida – küll aga on see meile jõukohane.

 2. Käesolev dokument lähtub eeldusest, et mistahes toidu liigtarbimine ei ole lastele soovitav. ERL soovib säästa alaealisi toiduainete liigsest tarbimisest. Seetõttu soovime kindlustada, et toitu ja toitaineid puudutavate audiovisuaalsete äriteadete sisu ja vorm oleksid korrektsed.

 3. Eeltoodust lähtuvalt loobuvad ERL-i liikmed lapsi (lähtudes Euroopa Liidu sarnastest eneseregulatiivsetest praktikatest peame silmas kõiki alla 12-aastaseid lapsi) toidu liigsele tarbimisele kutsuvate või muus mõttes lastesaadetesse (kus enam kui 50% vaatajaist on alla 12-aastased) mittesobivate audivisuaalsete äriteadete edastamisest.

4. Samuti kinnitame, et lastesaadete vahel edastatavad äriteated (“reklaam”) ei tohi julgustada ega aktsepteerida valesid toitumisharjumusi ega propageerida ebatervislikke eluviise;

ei tohi üles kutsuda üleliigsele toidutarbimisele;

ei tohi kasutada sooduspakkumisi vastutustundetult;

ei tohi kasutada high pressure või hard sell müügi-tehnikaid;

ei tohi kasutada kaubamärgiga kaitstud tegelasi või laste hulgas populaarseid avaliku elu tegelasi;

ei tohi olla eksitav või kaheti mõistetav kirjeldades toote toiteväärtust.

 Käesoleva hea tava juhisega ühinemine on vabatahtlik, tegu on eneseregulatsiooniga, mille peamine eesmärk on kaitsta lapsi ja nende tervist. Lisaks anname kindlustunnet tarbijale, reageerides kiirelt nende võimalikele märkustele ja kaebustele.

Kõik allakirjutanud võtavad eesmärgiks jõuda selle lubaduse täitmiseni 1. jaanuariks 2012.

 Lastesaadete ajal edastatavate äriteadete tegevusjuhendi järgimist kontrollib vajadusel ERL-i juures tegutsev Nõukogu, kelle poole saab tegevusjuhendi eiramise kahtluse korral pöörduda. Nõukogu koosneb ringhäälinguorganisatsioonide esindajatest ja vähemalt ühest sõltumatust eksperdist.

Nõukogu kohustub andma pöördumisele vastuse hiljemalt 2 nädala jooksul alates kaebuse laekumise kuupäevast.

 Nõukogu kontakt:

postiaadress: Ülemiste tee 3a, Tallinn 11415

e-mail: erl@online.ee

telefon: 5150229

Eneseregulatsiooniga on ühinenud kõik ERL-i liikmed

 Vastu võetud Eesti Ringhäälingute Liidu üldkoosoleku otsusega 23. septembril 2011.a. Tallinnas